Newsletter header

Hirtshals Fjernvarme A.m.b.a     Sindal Varmeforsyning A.m.b.a.     Hjørring Varmeforsyning     Bindslev Fjernvarme A.m.b.a.     Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a.     Lørslev Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.


Privatlivspolitik

for Energispareselskabet Vendsyssel A/S, Buen 7, 9800 Hjørring
(cvr.nr. 30 57 15 33) 
 
Energispareselskabet Vendsyssel A/S indhenter og indberetter energibesparelser til Energistyrelsen på vegne af Hirtshals Fjernvarme A.m.b.a., Sindal Varmeforsyning A.m.b.a., Hjørring Varmeforsyning A.m.b.a., Bindslev Varmeforsyning A.m.b.a., Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. samt Lørslev Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

 

Dette sker i forbindelse med krav til forsyningsselskaberne om at reducere energiforbruget og realisere energibesparelser jf. ”Aftale af den 16. december 2016 om net- og distributionsselskabernes energispareindsats mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie”.

 

Vi behandler personoplysninger i forbindelse med ansøgning, behandling og udbetaling af energitilskud i.h.t. ovennævnte ordning. Da vi tager databeskyttelse alvorligt, har vi vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

 

Sikkerhed

Vi har, i samarbejde med de forsyningsselskaber, som vi repræsenterer, indført tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Oplysningerne opbevares elektronisk på servere med adgangsstyring. Nogle af oplysningerne opbevares desuden i fysisk i lokaler med begrænset adgang.

Det er som udgangspunkt kun Energispareselskabets medarbejdere, der har adgang til disse oplysninger. Vi er dog lovgivningsmæssigt forpligtet til årligt at få foretaget kvalitetskontrol af udført af eksterne kontrollører. Disse kontrollører er også omfattet af persondataforordningen.

Formålet med behandling af dine personoplysninger

Personoplysningerne indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål, og vi indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til de formål, hvortil de behandles.

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med, at du har fremsendt os en ansøgning eller en forespørgsel om energitilskud i forbindelse med en projekteret energirenovering af din bolig. Vi behandler ligeledes dine personoplysninger, hvis en håndværker eller en af vore samarbejdspartnere henvender sig på dine vegne angående energitilskud.

 

Kategorier af personoplysninger og hvor vi har dem fra

Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger, som du selv har oplyst os, så som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, m.m., men vi kan dog også selv indhente yderligere oplysninger, hvis det vurderes nødvendigt for at kunne behandle din energitilskudssag og beregne dit energitilskud korrekt.

 

Vi indhenter fortrinsvis oplysninger i registre, som er offentlige tilgængelige så som www.OIS.dk (BBR-oplysninger), www.krak.dk o. lign., men vi tillader os også i enkelte tilfælde at kontakte din håndværker eller leverandør af materialer til din energiforbedring, hvis vi har behov for supplerende oplysninger om areal (m2), energiklasse, tekniske specifikationer m.m.

De mest almindelige oplysninger, som Energispareselskabet behandler, er:

 

·      Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse

·      Kontonummer i pengeinstitut til udbetaling af energitilskud

·      BBR-oplysninger, som er offentlig tilgængelig på www.OIS.dk

·      Billeder taget af før- og eftersituation i.h.t. Energispareordningens krav til dokumentation

·      Tegning over eller opmåling af din ejendom

·      Fakturaer o. lign. som vi har modtaget vedrørende dit energispareprojekt

·      Oplysninger om arealer (m2), energiklasse, tekniske specifikationer m.m.

 

Vi behandler som udgangspunkt ikke personfølsomme oplysninger om dig.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Oplysninger behandles udelukkende til brug for behandling og beregning af din ansøgning eller forespørgsel om energitilskud.

Vi videregiver dine data til vore samarbejdspartnere i det omfang, som det er nødvendigt for at behandle din energitilskudssag.

 

Vi er desuden underlagt lovkrav fra Energistyrelsen om, at videregive oplysninger til eksterne kontrollører i forbindelse med årlig kvalitetskontrol af indberettede energibesparelser, der ud over skal oplysninger (navn, adresse og energisparetiltag) indberettes til Energistyrelsen til brug i et fælles register med data fra alle energisparesager i Danmark, med henblik på at kontrollere at samme energisparetiltag ikke ulovligt erhverves og indberettes af flere forsyningsselskaber.

Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med disse samarbejdspartnere, så indgår vi databehandleraftaler. Det betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger.

Vi indhenter ikke dit samtykke til at overlade dine personoplysninger til en databehandler, eller hvor vi retsligt er forpligtet til at videregive dine personoplysninger ved indberetning til en myndighed.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring fra 3. mand m.m.

 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi er jf. gældende lovgivning (bogføringsloven og energispareordningen) forpligtet til at opbevare oplysningerne i din energitilskudssag i min. 5 år efter at sagen er indberettet til Energistyrelsen.

Der kan i enkelte tilfælde være behov for at opbevare oplysningerne længere.

 

Retten til at trække samtykke tilbage

Du afgiver ikke samtykke til, at vi kan behandle dine personoplysninger i forbindelse behandling af energitilskudssager.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har ret til

·      At få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

·      At få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

·      I særlige tilfælde at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletninger indtræffer.

·      I visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

·      I visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

·      I visse tilfælde at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage over behandlingen af dine personoplysninger

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Dokumentoplysning

1. version af Energispareselskabet Vendsyssel A/S’ persondatapolitik gældende fra 25. maj 2018.

 

1/1 2019 - Connie Jensen - Databehandleransvarlig


Siden blev udskrevet fra: http://energisparv.dk/energibesparelser/privatlivspolitik/ Udskrevet kl. 13:25 - fredag d. 23. april 2021